Svátost manželství

Jaký to pár: dva věřící s jednou nadějí, s jednou touhou, s jedním způsobem života, v jedné službě!
Oba jsou dětmi téhož Otce, oba služebníky jednoho Pána;
nic je nerozlučuje ani v duchu, ani v těle, naopak jsou opravdu dva v jednom těle. Kde je jedno tělo, tam je také jeden duch.

Tertulián , Ad uxorem, 9

Manželství je spojení muže a ženy v Bohu, protože Bůh je Láska; je to odevzdání svého života druhé osobě z lásky k ní a přijetí plné odpovědnosti za její život; je to ponoření manželského a rodinného života v Bohu, aby On byl ve všem.

Bůh, který stvořil člověka z lásky, jej také povolal k lásce; to je základní a vrozené povolání každé lidské bytosti. Vždyť člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, který je láska. Protože Bůh ho stvořil jako muže a ženu, jejich vzájemná láska se stává obrazem absolutní a nepomíjivé lásky, jakou Bůh miluje člověka. V očích Stvořitele je to dobré, velmi dobré. A tato láska, které Bůh žehná, je určena k tomu, aby byla plodná a uskutečňovala se ve společném díle ochrany stvoření: “Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji” (Gn 1,28). (KKC 1604)

Bůh ustanovil svátost manželství jako projev své lásky k člověku. Posvěcuje vztah muže a ženy do takové plnosti, “takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše.” Působením svátostné milosti dochází mezi oběma k nerozlučitelnému spojení. To je obrazem neodvolatelné věrnosti a lásky Boha k člověku. V svátosti manželství se dostává novomanželům tolik Boží pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

Před Bohem a přítomnými jsou požádáni, aby vyjádřili svou připravenost k životu v křesťanském manželství.

(Všichni stojí, také ženich a nevěsta, jimž klade kněz tyto otázky):

N. a N., rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se Vás před církví a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
(Odpověď: ano)

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?
(Odpověď: ano)

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?
(Odpověď: ano)

(Následuje vzájemný souhlas)

Kněz vyzve ženicha a nevěstu, aby potvrdili toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:
Já, N., odevzdávám se tobě, N., a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.