Pro rodiče

Milé rodiny s dětmi!

Po úspěšné mobilní aplikaci “Prázdninová cestička k Bohu” jsme rodinám připravili pro nadcházející liturgický rok aplikaci novou. Pod názvem “Neděle v rodině” si ji mohou stáhnout na Google Play. V této aplikaci nabízíme různé materiály k prožívání neděle. Uživatelé si mohou vybrat z široké nabídky podkladů, které mohou využívat každou neděli během celého roku. Jsou v ní dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro děti, ale i pro rodiče. Rodiny se během roku budou moci i aktivně zapojit a přispívat tak k obohacení aplikace. K nedělním evangeliím mohou vymýšlet krátká hesla pro povzbuzení (zdařilé dvojverše budeme průběžně zveřejňovat), a pokud děti nakreslí k nedělním textům obrázek nebo něco vytvoří, mohou nám do aplikace zaslat fotografii.

Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému prožívání nedělí připravili materiály a děkujeme za možnost využití pro tuto aplikaci.

Věříme, že i díky této aplikaci bude možnost zase o kousek pokročit na cestě k Bohu, povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.

Centrum pro rodinný život Olomouc


SPOLEČNÁ MODLITBA RODINY

Maria, Matka Milosrdenství

Maria, Matko milosrdenství, pomáhej nám věrně žít naše povolání v milosrdné Boží lásce.
Předáváme se Tvému Neposkvrněnému srdci.
Pomoz nám přijmout milosti Božího Syna s tou otevřeností srdce, kterou jsi prokázala při zvěstování. Pomoz nám být vděčnými za Boží milosrdenství s takovou radostí,
kterou jsi prožívala při návštěvě Alžběty.
Pomoz nám důvěřovat Božímu milosrdenství zejména v době temnoty s neochvějnou,
pevnou vírou, jakou jsi projevila na Kalvárii.
Panno Maria, ochraň nás a zachovej naši rodinu v lásce,
abychom se jednoho dne mohli radovat s tebou a všemi svatými ve společenství věčné rodiny Lásky,
Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.


MODLITBA KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Svátek Božího milosrdenství ustanovil sv. papež Jan Pavel II. při příležitosti svatořečení Faustyny Kowalské 30. dubna 2000. Ve svém “Deníčku” nám sestra Faustyna zanechala mnoho důležitých poselství od Pána Ježíše . “Říkej světu o mém milosrdenství o mé lásce.” (Dn 1074) “Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k Božímu milosrdenství.” (Dn 300)

Důvěra – určuje náš postoj, utváří podstatu pobožnosti k Božímu milosrdenství.

MODLITBA KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

(Modlí se na zrnkách růžence)

Na začátku:

Otče náš.
Zdrávas Maria.
Věřím v Boha.

Na velkých zrnkách Otčenáše:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na malých zrnkách Zdrávasu:

Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na závěr (třikrát) :

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.


Žehnání dětem

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim.

Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou.

Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.

Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy.

Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdci.

Osvoboď je ode všech vlivů Zlého.

Ochraňuj je na cestách.

Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a osvobozeni
od zlých myšlenek, slov a skutků.

Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k Tobě a k lidem.

Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravnosti.

Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život.

Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, duševně i tělesně,
aby přišli do nebe s celou naší rodinou.

Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš.

Požehnej i mně, abych se k nim chovala s Tvou trpělivostí, moudrosti a láskou.

Amen.

Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš. Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys Ty mohl konat v jejich životě – ne podle naši představy, ale podle své moudrosti a lásky. Amen.