ministranti

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší farnosti ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.

Ministrantský řád

 • Ministrant plní zodpovědně svou službu u oltáře a chodí na ministrantské schůzky.
 • Ministrant se chová pozorně tiše a zbožně v kostele, ale i přede mší v sakristii, také mimo kostel.
 • Ministrant mluví slušně a nerozčiluje se, je poslušný.
 • Ministrant chodí čistý a upravený do kostela.
 • Ministrant své oblečení udržuje v čistotě a pořádku, řádně je ukládá do skříně a neničí je.
 • Ministrant chodí včas na mši svatou, nejlépe 10 min. před začátkem.
 • Ministrant se modlí, má rád Pána Ježíše a snaží se být příkladem pro druhé.
 • Ministrant pravidelně chodí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.
 • Ministrant zná své povinnosti během liturgie a snaží se v nich zdokonalovat.
 • Ministrant pomáhá druhým.
 • Ministrant je čestný, pravdomluvný a dokáže uznat svou chybu.
 • Ministrant plní dané sliby – Bohu i lidem.

K tomu ať nám pomáhá Bůh!

Jak ministrovat – viz instruktážní videa!

Instruktážní videa –www.liturgie.cz/videa

Setkání ministrantů se Svatým otcem Benediktem XVI.

(generální audience, na nám. sv. Petra – pouť ministrantů 4. 8. 2010)

Obracím se k vám, zde přítomným, a vaším prostřednictvím k ministrantům celého světa! Služte velkodušně Ježíšovi přítomnému v eucharistii. Je to důležité poslání, které vám umožňuje být výjimečně blízko Pánu a růst v opravdovém a hlubokém přátelství k Němu. Žárlivě střežte toto přátelství ve svém srdci jako svatý Tarsicius .

Svatý Tarsicius

Svatý Tarsicius je hlavním a nejstarším patronem ministrantů. Jeho jméno napovídá, že se nejspíš narodil v Tarsu, odkud pocházel i apoštol Pavel. Byl to římský chlapec, křesťan, mučedník a hrdina. Žil ve starověkém Římě, v době, kdy tam ještě vládli pohanští císařové a křesťané byli pronásledováni. Když někoho usvědčili, že je křesťanem, mohli ho poslat na nucené práce, do vězení anebo na smrt. Mnoho křesťanů bylo zabito při hrách v amfiteátrech kvůli pobavení lidí. Mohli být zabiti gladiátory, ukřižováni, upáleni nebo roztrháni divokými zvířaty. Ostatní křesťané se jim snažili pomáhat, ale tajně, aby nebyli také odhaleni. Mezi nimi byl i mladý chlapec Tarsicius.

Více na: http://ministranti.info/materialy/patroni-ministrantu/

Svatý Dominik Savio

Narodil se 2. dubna roku 1842 v Riva di Chieri v Itálii. Jeho otec byl venkovským kovářem. Podobně jako mnoho chudých chlapců v té době pomáhal rodičům na poli, při práci a navštěvoval dvouletou základní školu, která byla pro mnohé jediným zdrojem vzdělání. Už v pěti letech začal ministrovat. Když bylo Dominikovi sedm let, dovolil mu místní farář don Giovanni poprvé přistoupit ke svatému přijímání. V té době se většinou udílelo až po dvanáctém roce věku, protože většina kněží měla za to, že tak mladý člověk nemůže být doopravdy chápavý a zbožný. Výjimka, kterou don Giovanni udělil, dosvědčuje cosi o Dominikově životě.

Více na: http://ministranti.info/materialy/patroni-ministrantu/

Svatý Alois Gonzaga

Narodil se 9. března roku 1568 v Castiglione delle Stiviere v Itálii. Gonzagové byli významná šlechtická rodina, ze které vzešlo i několik kardinálů. V deseti letech sloužil jako páže u dvora ve Florencii a složil zde slib doživotní čistoty. Alois byl nejstarší z osmi dětí a jeho otec Ferdinand Gonzaga, který byl ve službách španělského krále Filipa II., ho připravoval na vojenskou dráhu. Alois se ale vzdal nároku na titul markýze, který měl po otci zdědit, ve prospěch svého mladšího bratra Rudolfa.

Více na: http://ministranti.info/materialy/patroni-ministrantu/

Svatý Václav

Český panovník z rodu Přemyslovců se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn vévody Vratislav. Jeho dědečkem byl kníže Bořivoj, který byl pokřtěn od svatého Metoděje. V mládí byl vychováván svou babičkou sv. Ludmilou. Dostalo se mu důkladného vzdělání v jazyce slovanském, latinském a snad i řeckém. Takovéto vzdělání měl v té době málokterý panovník. Vládu nastoupil asi v osmnácti letech. Předtím vládla jeho matka Drahomíra místo předčasně zesnulého knížete Vratislava.

Více na: http://ministranti.info/materialy/patroni-ministrantu/

Užitečné odkazy:

https://ministran.webnode.cz/kostel-dum-bozi/
https://www.tarsicius.cz