Křest

Uvaž, když jsi byl pokřtěn, odkud pochází křest, ne-li z Kristova kříže, z Kristovy smrti.
Celé tajemství je v tom, že trpěl za tebe. V něm jsi vykoupen, v něm jsi spasen.

Sv. Ambrož, De sacramentis, 2,6

Křest je začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvíle, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Je to osvobození od hříchu a znovuzrození pro život v Duchu. Křtem jsme přijati do společenství církve a je nám otevřena brána k ostatním svátostem.

Příprava rodičů na křest dítěte

Před udělením křtu záleží hodně na tom, aby se rodiče vědomě připravovali na udělení této svátosti, vedeni vlastní vírou i s pomocí svých přátel a ostatních členů společenství. Rodiče dítěte mají totiž při udělování křtu opravdu důležité poslání. Především mají slyšet vážná připomenutí kněze a podílet se na společné modlitbě ostatních přítomných věřících. Kromě toho však sami vykonávají při udílení křtu tyto služby:

  • veřejně žádají o křest dítěte
  • po knězi i oni žehnají dítě na čele znamením kříže
  • zříkají se satana a vyznávají víru
  • přinášejí dítě ke křestnímu prameni (především matka)
  • drží rozžatou svíci
  • dostávají požehnání, které je zvlášť určeno matce a otci

Nemůže-li některý z nich učinit vyznání víry (např. nekatolík), může mlčet. Žádá se však, aby při žádosti o křest dítěte dal záruku nebo alespoň souhlas, aby dítě bylo vychováno ve víře, kterou přijalo při křtu. Po křtu jsou rodiče vázáni z vděčnosti Bohu i z věrnosti k úkolu, který přijali, přivádět dítě
k poznání Boha, jehož adoptivním synem se stalo. Rovněž mají dítě připravovat k biřmování
a k přijímání. V tomto poslání jim má opět farář přiměřeně pomáhat.Podle starobylého zvyku církve nemá být dospělý křtěn bez kmotra. Kmotrem může být ten, kdo je pokřtěný, přijal svátost biřmování, přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře a převzatému kmotrovství. Měl by se podílet alespoň na závěrečné přípravě na křest a potom podporovat svého kmotřence k vytrvalosti ve víře
v křesťanském životě. Také při křtu dítěte má být kmotr. Zastupuje duchovně rozmnoženou rodinu dítěte a zastupuje i církev jako matku. Je-li potřeba, má pomáhat rodičům, aby dítě dospělo
k vyznávání víry slovem i životem.V případě školou povinných dětí se již přihlíží také k tomu, aby děti znaly základní pravdy o víře, které se mohou dozvědět na hodinách křesťanské etiky, a aby křest nebyl proti jejich vůli.